Jak i gdzie dodać pole dodatkowe ?
A
Napisane przez Alina Sobiło
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pola dodatkowe to pola, które można dodawać w dowolnej ilości do okna dodawania np. Kontaktu, wyświetlane na Szczegółach karty, w zależności od Twoich potrzeb. Takie pole może zawierać datę, liczbę, tekst, być listą rozwijaną czy checkboxem.

Aby utworzyć pole dodatkowe, należy przejść do Ustawienia systemu>Zarządzanie polami. Będąc na tym etapie, trzeba zaplanować, gdzie takie pole chcemy dodać. Służą do tego osobne zakładki wydzielone w grupach dla: Osób, Firm, Współpracowników, Sprzedaży, Szans Sprzedaży, Rekrutacji, Spraw oraz Środków trwałych.

Przy okazji tych ostatnich należy być szczególnie czujnym, gdyż są one wydzielone z Zarządzania pól do osobnej zakładki Środki trwałe.

Dodawanie pola dodatkowego

Należy odszukać i kliknąć zielony przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Zostanie wyświetlone okno Dodawanie pola dodatkowego.

Poniżej zostaną omówione po kolei pola, które są wyświetlane w oknie oraz ich funkcja.

Nazwa

W tym miejscu należy wpisać nazwę tworzonego pola dodatkowego.

Zostanie wyświetlona nad polem dodanym, w które zostało wskazane podczas dodawania.


Pozycja

Wyznacza kolejność wyświetlania się pól względem siebie. Jeśli jakieś pole jest ważniejsze od innych, powinno posiadać wyższą pozycję. W oknie dodania pola jest domyślnie wpisane 1, ale można tę wartość edytować.


Rodzaj pola

Na tym etapie decydująca jest odpowiedź na pytanie, co będzie wpisywane w to pole dodatkowe. Do wyboru są:

 • tekstowe - dopuszcza litery, liczby, spacje, znaki specjalne, itd.

 • checkbox - daje możliwość oznaczania jako włączony lub wyłączony.

 • data - otwiera kalendarz i umożliwia wskazanie daty.

 • liczba - przyjmuje wyłącznie liczby.

 • text area - jest to pole opis, które można rozszerzać w zależności od potrzeb.

 • lista rozwijalna

Po wskazaniu tego rodzaju pola pojawi się dodatkowe miejsce, w które należy wpisać elementy do wyboru na liście np. raz;dwa;trzy;

Po dodaniu, w systemie lista będzie wyglądać tak:

 • Współpracownik - w tym polu można wyszukać kontakty, które są dodane jako członkowie Zespołu.

 • Klient lub firma - dodanie tego typu pola umożliwia wskazanie kontaktu z listy Osób bądź Firm dostępnych w systemie.

 • Checkbox_IDD - to w pewnym sensie pole 2 w 1, ponieważ prócz standardowego pola checkbox uzyskujemy drugie pole powiązane typu data. Uzupełniając tę datę w oknie dodawania np. kontaktu, jednocześnie tworzone jest wydarzenie widoczne na karcie kontaktu.

Widok w oknie dodawania kontaktu:

Podgląd karty kontaktu:


Zakładka

Wybór odpowiedniej zakładki wpływa na miejsce, w którym będzie wyświetlane utworzone pole, zarówno w oknie dodawania jak i szczegółach karty np. dodano pole tekstowe o nazwie Nowe - zakładka dane identyfikacyjne, które ma się znajdować w zakładce Dane identyfikacyjne.

Przy takim ustawieniu w polach dodatkowych, nowe pole znajdzie się w pierwszej zakładce okna dodawania nowej osoby, w części Dane identyfikacyjne.

Na karcie kontaktu w zakładce Szczegóły nowe pole również znajdzie się w części Dane Identyfikacyjne.


Grupa danych

W prosty sposób pozwala uporządkować dodawane pola dodatkowe w grupy. W ramach grupy można tworzyć pola skupione wokół jakiegoś tematu bądź oddzielić takie dotyczące odrębnej kwestii.

Podgląd z okna dodawania dla dwóch grup:

Podgląd z karty kontaktu:


Dodać filtr?

Dodawane pole dodatkowe można również, prócz okna dodawania oraz karty kontaktu, dodać do filtrów znajdujących się np. nad tabelą Wszyscy.

Oznaczenie Tak w tym polu Dodać filtr?, umożliwi wyszukiwanie rekordów po danych wprowadzonych w nowe pole.


Pokazać w tabeli?

Pola dodatkowe można również wyświetlić jako jeden z elementów tabeli.

W przypadku gdy nowe pole dodatkowe zostanie dodane do tabeli, po przejściu na widok z tabelą wyświetli się komunikat:

Zwróć uwagę !

Komunikat o zmianie struktury tabeli wyświetli się tylko raz. Po dodaniu nowej kolumny, wcześniejsze ustawienie kolejności zostaną przywrócone do ustawień początkowych. Należy ponownie dopasować kolejność w widoku do swoich preferencji.


Opis

Jeśli nowe pole wymaga dodatkowego opisu, czy wyjaśnienia, a nie jest konieczne umieszczanie tych informacji w nazwie, można skorzystać z pola Opis. Dane w nim zawarte zostaną wyświetlone obok nazwy pola po najechaniu na symbol "?"

Wystarczy wpisać właściwy opis przy edycji bądź dodawaniu pola dodatkowego i zatwierdzić zmiany klikając + Dodaj.


Po wpisaniu wszystkich danych i wskazaniu pożądanych ustawień w oknie dodawania pola dodatkowego należy kliknąć + Dodaj, wówczas nowe pole zostanie dodane i oznaczone jako Aktywne.

Bardzo ważne !

Jeśli nowe pole ma się wyświetlać w oknie dodawania np. kontaktu czy sprzedaży, po dodaniu należy je wyszukać na liście pól i zaznaczyć:

 • okno dodawania — jeśli ma się wyświetlać również w oknie dodawania

 • wymagane — jeśli ma być oznaczone jako obowiązkowe, zarówno w oknie dodawania, jak i w szczegółach


Okno dodawania pola dodatkowego dla szans sprzedaży i sprzedaży, spraw oraz środków trwałych posiada pola, które dla osób i firm nie występują. Artykuły na te tematy zostaną opublikowane wkrótce.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?