Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu
Jak wypełnić formularz dodawania nowego pola?
Jak wypełnić formularz dodawania nowego pola?

Pola formularza, Nazwa, Pozycja, Rodzaj, Zakładka, Grupa danych, Widoczność w wyszukiwarce, Tworzenie ankiet i formularzy, Nowe filtry

Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu utworzenia nowego pola, otwórz formularz Dodawanie nowego pola poziomu odpowiedniej karty Ustawień. Omówienie tego zagadnienia znajdziesz w tym artykule.

Po przejściu do właściwej karty i kliknięciu przycisku Dodaj, zostanie otwarty formularz Dodawanie nowego pola, w którym należy wypełnić poszczególne informacje. Każda z nich zadecyduje o właściwościach nowego pola. Nazwa

Uzupełnij nazwą, która ma opisywać pole w formularzu/w Kartotece. Pozycja

Pole należy uzupełnić dodatnią wartością liczbową. Decyduje o pozycji pola w komórce. Przykładowo, pole z przypisaną wartością 2 będzie wyświetlane wyżej niż pole z wartością 9. Istnieje również wyjątek od tej reguły: jeśli w komórce nie ma żadnych innych pól, to oba pola mogą zostać wyświetlone obok siebie. Ta zasada nie dotyczy jedynie pól typu textarea, zajmujących całe miejsce w linijce. Kolejność, w jakiej wyświetlane są pola w zależności od ustawień pozycji, została przedstawiona na ilustracji poniżej:


Rodzaj pola

Zależnie od przeznaczenia i typu danych, które ma być przedstawiane w polu, można tworzyć pola różnych rodzajów. By wybrać rodzaj pola, który chcesz utworzyć, wybierz go z listy dostępnych Rodzajów pól. Każdy z nich został omówiony poniżej:


Text

Pola text służą głównie do przechowywania krótszych zestawów znaków - cyfr i liczb. Przykładowe dane, które mogą być przechowywane w tego typu polach to nazwy własne, numery telefonów czy adresy. 


Checkbox

Pola typu checkbox służą do przedstawiania danych typu PRAWDA/FAŁSZ. Przykładowym polem tego typu jest Zgoda na przetwarzanie danych. "Odhaczenie" takiego pola, oznacza, iż Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych. Innym przykładem może być informacja czy Współpracownik przesłał skan swojego dowodu osobistego lub zainteresowanie klienta nowymi produktami. 


Data

W tego rodzaju polu przechowasz informacje o terminach, np. o dacie ważności dowodu osobistego Klienta czy dniu podpisania umowy z Współpracownikiem.


Number

Służy do przechowywania danych numerycznych, jak np. ustalony indywidualnie okres gwarancji czy numer ID w zewnętrznych systemach.


Textarea

Pola tego typu tworzy się zwykle w celu przechowywania dużej ilości danych tekstowych. Mogą to być np. obszerniejsze opisy klientów czy uwagi do umów, w których zawarto indywidualne ustalenia z Klientem.


Select

Zdeklarowanie Rodzaju pola jako select, spowoduje pozwala na utworzenie pola z dedykowaną mu i rozwijaną po kliknięciu na pole listą opcji. Tego typu pola sprawdzają się dobrze dla danych o ograniczonej puli możliwych typów danych, ale większej niż 2 (w tym przypadku lepiej sprawdzi się pole checkbox). 

Użycie pola typu select wymaga uzupełnienia pola Wpisz opcje po średniku bez spacji w formularzu Dodawanie nowego pola dodatkowego. Informacje zawarte w tym polu będą wyświetlały się kolejno jako opcje listy rozwijalnej. 


Zakładka i Grupa danych

Uzupełniając formularz musisz zdeklarować miejsce, w którym pole będzie widoczne w Kartotece. Służą do tego pola Zakładka i Grupa danych.

Zakładką nazywamy część Kartoteki Współpracownika, Klienta,Sprzedaży lub Szansy Sprzedaży, w której znajduje się określony rodzaj informacji. Zakładki mogą być podzielone również na mniejsze komórki, nazywane Grupami danych.

Jeśli chcesz, by pole wyświetlało się bezpośrednio w którejś z Zakładek, wybierz ją z listy w polu Zakładka, a następnie wpisz jej nazwę w polu Grupa danych w formularzu. 

Pole Grupa danych pozwala na wydzielenie osobnych sekcji danych. Dzięki niemu możesz utworzyć w systemie np. ankietę produktową, kredytową czy też stworzyć indywidualny formularz. Ankiety widoczne na ilustracji powyżej zostały utworzone z wykorzystaniem właśnie tej właściwości.


Pokazać w wyszukiwarce?/Pokazać w tabeli?

Wybranie opcji TAK z listy rozwijającej się po kliknięciu na któreś z tych dwóch pól, spowoduje odpowiednio pojawienie się możliwości filtrowania po informacji zawartej w polu lub wyświetlanie się tej informacji w tabeli podsumowującej dane o Sprzedażach/Szansach Sprzedaży/Kontaktach lub Współpracownikach.


Dodatkowo możesz zarządzać właściwościami pól dotyczących ich widoczności w różnych częściach systemu oraz obowiązkiem wypełniania ich. By dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?